PAU:n propaganda väitetyistä tuntipalkoista


Viime viikkojen uutisoinnissa liittyen korkeimman oikeuden päätökseen evätä Helsingin Jakelu-Expert Oy:n valituslupa työehtosopimuskiistassa, esiintyy valitettavan paljon virheellistä tietoa. Lausuntojen takana vaikuttaisi useimmiten olevan Posti- ja logistiikka-alan unioni, PAU. Uskottavuutta murentavat virheelliset väitteet sekä koko totuuden kertomatta jättäminen.

Mikäli PAUn tarkoituksena olisi ainoastaan puoltaa mainostenjakajien kohtuullista palkkiotasoa, ei perättömiä  lausuntoja ”työnantajien perustamasta ammattiliitosta” tai ”2-3 euron tuntipalkoista” olisi mitään syytä antaa. PAU:n puheenjohtajaa sekä toimittajia on kutsuttu tutustumaan erillisjakelualan työhön sekä palkkiomalliin, mutta totuuteen tutustumista kiinnostavampaa on ollut raflaavien otsikoiden kehittely. Toimintatapa antaa ymmärtää, että tavoitteena olisi asioiden oikean laidan selvittämistä pikemmin alan kilpailijan mustamaalaaminen.

Helsingin Jakelu-Expert Oy tai muut SKE ry:n jäsenyritykset eivät maksa jakajilleen 2-3 euron tuntipalkkaa. Tuntipalkkaa ei erillisjakelutyöstä jo vuodesta 2009 käytössä olleen työehtosopimuksen mukaan makseta, vaan jaetun materiaalin kokonaismäärän sekä jakelualueen vaikeusasteen perusteella määriteltävää kappalekorvausta. Viimeisen vuoden sisällä tehdyt mittaukset ovat osoittaneet useaan kertaan korvauksen tuottavan keskimäärin laskennallista 7-8 euron tuntipalkkaa.

PAU esittää mielellään väitteitä siitä, ettei erillisjakelualalla maksettaisi mainosten käsittelystä ja lajittelutyöstä mitään. Todellisuudessa jokaisesta lajitteluun annettavasta lisätuotteesta maksetaan korvaus, minkä suuruus käsittelyyn käytettävään aikaan nähden on todettu varsin tuntuvaksi myöskin laajoin mittauksin. On totta että palkkio sisältää sekä lajittelun että jakelun palkan, mutta mielestämme se on huomattavasti Postin (PAU:n TES Postin työntekijöille) tapaa reilumpi, mikä ei tuota jakeluun annettavista lisämainoksista lisäpalkkiota lainkaan. Postinkantajat jakavat mainokset päiväpostin mukana kokonaan ilman erillistä korvausta, mutta näennäistä vertailua suoritetaankin julkisuudessa mieluummin työehtosopimuksen erillisjakelun palkkaliitteeseen. Samalla jätetään mainitsematta, ettei postinjakelussakaan tätä liitettä noudateta.

Uutiskirjoituksissa annetaan mielellään lukijalle yllä kuvattu mahdollisuus ymmärtää, että erillisjakeluala olisi nyt pakotettu noudattamaan sellaista työehtosopimusta, mikä koskee Postin jakelijoita. Tässä yhteydessä unohtuu se tosiasia, ettei kyseisen työehtosopimuksen erillisjakelualalle kehitettyä palkkaliitettä käytä edes Posti itse, eikä mikään muukaan alan toimija. Kyseinen liite on laadittu aikanaan täysin vailla edustusta osoitteettoman erillisjakelun toimialalta, suunnitelmana turvata suljetuin ovin kaikki ilmaisjakelu Postin verkkoon.

Yhdenkään SKE ry:n jäsenyrityksen tavoitteena ei ole polkea työntekijöidensä oikeuksia. Jokainen työnantaja ja esimies on kiinnostunut takaamaan mainostenjakajille palkan, mikä on kohtuullinen tehtyyn työhön nähden. PAU:n vaatimilla kappalekorvauksilla laskennallinen tuntipalkka nousisi jopa useisiin kymmeniin euroihin, mikä ei kuitenkaan ole ominaista työlle joka ei vaadi tekijältään juurikaan koulutusta ja auttavallakin kielitaidolla pääsee alkuun.

 

Kappalekorvaus tekee joustamisen työajassa mahdolliseksi

Kappalekorvausta on käytetty mallina, joka mahdollistaa työntekijän itsenäisen toimimisen jakelussa. Työtä on mahdollista tehdä sekä tauottaa itse valitulla tavalla, laajan aikaikkunan puitteissa. Tuntipalkkaukseen siirtyminen edellyttäisi huomattavasti tiiviimpää työsuorituksen valvontaa sekä osassa tapauksista vaatimustason korottamista. Useimmille suorittavaa työtä tekeville tai työuransa aikana sellaista tehneille lienee tuttua, että työnantajalla on tavallisesti jonkinlainen vaatimus työtahdista sekä -tuloksesta, mikä tuntipalkan eteen tulee suorittaa. Ensimmäisissä työvuoroissa ei aina tavoiteta suunniteltua tavoitetasoa. Lienee myös kiistatonta, ettei jokainen ole erinomaisen hyvä ja nopea aivan kaikessa mihin ryhtyy, harjoittelunkaan jälkeen

Mainostenjakelutyöhön tutustuu huomattava määrä työntekijöitä, joilla ei välttämättä ole pitkää kokemusta työelämästä ja sen vaatimuksista. Jakelutyö on suorittavaa työtä, mikä sisältää toistoja sekä fyysistä ponnistelua. Itsenäisesti toimittaessa työtoverin ja esimiehen antama esimerkki ei ole vastaavaa kuin toisen tyyppisillä työpaikoilla, missä koko työyhteisön on mahdollista työskennellä samassa sijainnissa. Vaikka jakelutyötä on mahdollista päästä kokeilemaan monenlaisella koulutus- ja työtaustalla sekä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, ei se tarkoita sitä etteikö työ olisi omalla tavallaan vaativaa.

Kappalekorvauksen suuruus määritellään tavanomaisen työhön kuluvan ajankäytön perusteella ja tuhannet mainostenjakajat ovat kokeneet korvausmallin tuottavan heille kohtuullisen palkkion käytettyyn aikaan ja vaivaan nähden. Myös minimituntipalkkausmallista normiaikamittauksen avulla on jo keskusteltu SME ry:n ja SKE ry:n välisissä työehtosopimusneuvotteluissa, joissa SME ry on ilmoittanut tavoitteekseen 7,40 euron minimituntipalkan. Eräänlainen tuntipalkkamalli voisikin kenties toimia turvana jolla voidaan taata tietty minimitaso työntekijälle, huomioiden työn niin sanottu normaalijoutuisuus. Työn ja alan luonne kuitenkin vaatii, että palkka maksetaan jaettaviin kappaleisiin perustuen. Silloin se aina mahdollistaa PAU:n nyt käyttämän, 2-3 euron tuntipalkan otsikoinnin. Onhan tunnin työhön mahdollista käyttää vapaasti vaikka neljä tuntia.

 

SME edustaa erillisjakelualan työntekijöitä Suomessa

SKE:n vastasopijapuoli SME on ainoa valtakunnallinen järjestö, joka edustaa aidosti erillisjakelualan työntekijöitä Suomessa ainoastaan omista lähtökohdistaan. Olemme tämän todenneet vuosien saatossa  kymmenissä tiukoissa neuvotteluissa ja yhteistyöryhmissä. Viimeisimpänä osoituksena SME ry:n tekemä jakajakysely johon oli osallistunut yli 1000 jakajaa, kertoo sekin heidän toiminnastaan sekä merkityksellisyydestään tällä alalla.

PAU:n jäsenkunta koostuu ennen kaikkea Postin työntekijöistä (”PAU ry on Postin henkilöstöä edustava työntekijä- ja toimihenkilöjärjestö. PAU:n jäseniä työskentelee myös muissa yrityksissä; OpusCapitassa, G4S Cash Solutions Oy:ssä ja Ahvenanmaan Postissa, Posten Ålandissa”  www.pau.fi). Kuten on nähty, PAU:n vaatimukset omalla alallaan ovat valitettavasti johtaneet massairtisanomisiin Postissa. Jo tämä kertoo jotain PAU:n vaatimusten kohtuullisuudesta ja tavasta hoitaa jäsentensä asioita näkemättä metsää puilta.

Odotankin, milloin esimerkiksi ilmailuala alkaa neuvotella työehtosopimuksia rautateille VR:n selän takana - kilpailevathan ne samoista asiakkaista.

 

Rinnakkaiseloa samoilla markkinoilla?

Kilpailutilanteen ei tarvitse tarkoittaa räikeää vastakkainasettelua, perättömiä väitteitä ja väärän tiedon lietsontaa sosiaalisessa mediassa. Kuten sanottua, kohtuullinen palkkiotaso jakelutyötä tekeville on varmasti jokaisen tahon intressi. Myös jakelun maksava sekä sen vastaanottava asiakas haluavat olla osa vastuullisesti ja oikein toimivaa jakeluketjua.

Kun samoilla markkinoilla on useita eri toimijoita, hyötyjä onkin yleensä kuluttaja-asiakas kilpailun näkyessä maltillisena hintakehityksenä. Toisistaan voivat hyötyä myös keskenään kilpailevat osapuolet hyödyntämällä toistensa vahvuuksia. Jotta jakelupalvelut voitaisiin taata laadukkaina myös haja-asutusalueille, eri toimijoiden tulisi tehdä työtä enemmän yhdessä kuin toisiaan vastaan. Reilussa kilpailussa painotetaan omia vahvuuksia ja erotutaan palvelun laadulla, ei niinkään kampanjoida muita toimijoita mustamaalaten.

Asioiden oikeaan laitaan ovat yhä tervetulleita tutustumaan niin PAU:n toimihenkilöt kuin myös muut aiheesta kiinnostuneet. Näytämme mielellämme millaista jakelutyö palveluksessamme käytännössä on. Me uskomme, että Suomen kokoiseen maahan meitä saman alan toimijoita mahtuu kyllä yhtä useampia.

 

Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry

Mika Kauppinen, hpj

mika.kauppinen(@)suoramainonta.fi